Individual areas of law:

Arkitekt- og ingeniørret

Selv om Europa vokser stadig mere sammen, er bestemmelserne med hensyn til udøvelse af ingeniør- og arkitekterhvervet i de enkelte EU-medlemslande forskellige. Vi rådgiver Dem, såfremt De som arkitekt- eller ingeniørfirma ønsker at arbejde i et EU-land med en afdeling eller med grænseoverskridende opgaver.

Desuden er vi behjælpelige, såfremt De som arkitekt- eller ingeniørfirma af bygherre og/eller ordregiver eller af et entreprenørfirma bliver gjort ansvarlig for påståede planlægnings- eller tilsynsmangler.

 

Byggeret

Der findes ingen almengyldige og ensartet europæisk definition af begrebet byggeret. Som regel skelnes der mellem den offentlige byggeret på den ene side og den private byggeret på den anden side. I begge discipliner tilbyder vi Dem omfattende juridisk rådgivning.

Inden for offentlig byggeret yder vi rådgivning til investorer og projektudviklere i forbindelse med erhvervelse af fast ejendom og udvikling af projekter. Vores bistand og rådgivning spænder fra den tidlige udviklingsfase (due diligence, udlægning af arealer, bebyggelsesplanlægning, sikring af fast ejendom) over indhentning af de nødvendige tilladelser og til imødegåelse af indsigelser.

Inden for den private byggeret udfærdiger vi alle nødvendige aftaler og overvåger projekterne under planlægning og afvikling af byggeriet (bygge og anlæg, anlægs- og infrastrukturprojekter samt opgaver inden for energiområdet). Vi råder over omfattende erfaring i at gennemtvinge og afværge krav for merarbejde og i samtlige byggerelaterede spørgsmål.

Vi er også kontaktpersoner for forsikringsselskaber, hvis forsikringstager skal have afklaret et byggeretligt spørgsmål i et europæisk land.

Fast ejendom

Ved juridiske spørgsmål i forbindelse med erhvervelse og salg af fast ejendom er De i gode hænder hos EUCONNEX-partnerne. Med baggrund i mange års erfaring inden for dette område sikrer vi, at Deres ejendomstransaktion afvikles professionelt i overensstemmelse med de i de enkelte medlemslande gældende bestemmelser. Vores rådgivningsydelser spænder fra bistand ved afvikling af hus- og lejlighedskøb, over strategisk erhvervelse af ejendomsporteføljer og til implementering af ejendomsprojekter inden for erhvervsejendomme og etablering af indkøbscentre og lignende.

Selskabsret med relation til byggeret

Såfremt De i forbindelse med et byggeprojekt deltager i et konsortium og derfor skal stifte et lokalt selskab, er vi gerne behjælpelige med at udarbejde de nødvendige aftaler. Det samme gælder for udformningen af konsortieaftaler. Vi er samtidig Deres kontaktperson, såfremt der opstår tvister i forbindelse med sådanne selskabsretlige aftaler. Hos os er De i gode hænder!

Garanti-, ansvars- og skadeserstatningsret

Ved afværgelse eller gennemførelse af garanti-, ansvars- eller skadeserstatningskrav er vi den foretrukne europæiske adresse. Dette retsområde er en af kernekompetencerne hos samtlige EUCONNEX-partnere – uanset om De er planlægger, entreprenørvirksomhed, forsikringsselskab eller bygherre: vi forstår Deres og Deres kunders bekymringer.

Tit skal der i forbindelse med garanti-, ansvars- og skadeserstatningssager også tages højde for forsikringsretlige aspekter (som fx ved drifts- eller formuetabsansvarsforsikringer). Hvis det ønskes, afvikler vi sagerne i tæt samarbejde med det enkelte forsikringsselskab.

Skadesregulering med/for forsikringsselskaber

Vi afvikler også gerne gennemførelsen eller afværgelsen af krav direkte med Deres forsikringsselskab. Desuden varetager vi forsikringsselskabers og deres forsikringstageres interesser i udlandet og gennemfører erstatningssager.

Udbudsret

Udbudsret, som også betegnes som offentlig indkøbs-, submissions- eller licitationsret, omfatter alle regler og bestemmelser, som offentlige ordregivere eller såkaldte sektorordregivere skal iagttage i forbindelse med køb af leverancer og ydelser, som de har brug for til at opfylde deres ydelser. Udbudsretten omfatter også rets- og procesbestemmelserne i de enkelte lande, i henhold til hvilke tilbudsgivere kan søge retlig beskyttelse mod overtrædelse af procedurebestemmelser i forbindelse med ovennævnte indkøb. Vi rådgiver både ordregivere og tilbudsgivere i forbindelse med den lovbestemte gennemførelse af udbudsprocessen eller ved tildelingen af ordren og indsigelser mod mangelfulde beslutninger fra ordregiverens side.

Aftaleret

Oprettelse og kontrol af aftaler er en væsentlig del af advokatens opgaver inden for byggeret. Derudover skal nationale særtræk iagttages, som virksomheder, der ikke har været aktive i det pågældende land, endnu ikke kender. I nogle lande udløser bestemte typer aftaler (store) gebyrer, som kan undgås. I andre lande skal aftaler for at være gyldige attesteres af myndighederne. Vi er i stand til at beskytte Dem mod ubehagelige overraskelser!

Procesret

Vi rådgiver og repræsenterer Dem i forbindelse med rets- og voldgiftssager, forligsforhandlinger, syn og skøn og ved alle former for udenretlig konfliktløsning. I mange lande i den Europæiske Union er der i forbindelse med behandlingen af bestemte tvister eller tvister over en vis værdi advokatpligt, således at De i retten skal være repræsenteret af en advokat. De skal også være opmærksom på bestemte frister med hensyn til at svare i sagen og omvendt undgå forhastet stillingtagen til sagen, som kunne forringe Deres retsstilling Vi anbefaler under alle omstændigheder tidligt at søge rådgivning hos en lokal EUCONNEX-advokat. Vi tilbyder også bistand i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse af eksigible domme i ind- og udlandet samt ved sikring af Deres økonomiske interesser i tilfælde af Deres forretningspartners konkurs.

Eksterne sagkyndige/rådgivergrupper

Alle partnere i EUCONNEX-netværket er erfarne specialister på deres fagområder. Men ingen kan vide alt. I vanskelige spørgsmål i forbindelse med byggeret drejer det sig tit ikke kun om et isoleret juridisk problem, men også tekniske spørgsmål spiller en væsentlig rolle. For at sikre den bedst mulige rådgivning er det tit nødvendigt at inddrage eksterne sagkyndige. Først derefter kan Deres chancer og risici vurderes på et fagligt solidt grundlag. EUCONNEX-partnerne er i stand til med kort varsel at etablere kontakt til sådanne eksperter og danne tværfaglige rådgivergrupper sammen med disse. Vores kontaktspektrum rækker fra universitetsinstitutter over ingeniørfirmaer til certificerede sagkyndige inden for forskellige discipliner.