Over de verschillende rechtsgebieden:

Architecten- en Ingenieursrecht

Alhoewel de Europese wetgevingen alsmaar verder naar elkaar toe groeien gelden er in de verschillende EU lidstaten telkens andere voorschriften met betrekking tot het uitoefenen van een beroep. Wij adviseren U dan ook graag wanneer U als architectuur- of ingenieursbureau in een EU land via een filiaal of door grensoverschrijdend werken actief wenst te worden.

Verder bieden wij U ondersteuning wanneer U als architecten- of ingenieursbureau door bouwheren en/of opdrachtgevers of door een uitvoerend onderneming aansprakelijk wordt gehouden voor vermeende gebreken in planning of toezicht.

 

Bouwrecht

Er bestaat geen algemeen geldende Europese definitie voor “bouwrecht”. Gewoonlijk wordt er een onderscheid gemaakt tussen het openbaar bouwrecht en het privé bouwrecht . In beide disciplines bieden wij U juridisch advies.

Op het gebied van openbaar bouwrecht adviseren wij investeerders en projectontwikkelaars met betrekking tot de aankoop van vastgoed en de ontwikkeling van projecten. Daarbij start onze begeleiding van bij de vroege ontwikkelingsfase (due diligence, bouwplannen, verzekeringen etc.) tot het eind van de aanbestedingsprocedure en de evt. begeleidende gerechtelijke procedures.

Binnen het kader van het privaat bouwrecht stellen wij alle benodigde contracten op en begeleiden juridisch de projecten tijdens de bouwplanning en –afhandeling (civieltechnische werken, bouw van installaties en infrastructuur en projecten op energiegebied).

Vastgoedrecht

Voor juridische vragen met betrekking tot aan- en verkoop van vastgoed zijn de EUCONNEX-partners het adres bij uitstek. Dankzij vele jaren ervaring op dit gebied kunnen wij garanderen dat uw vastgoedtransacties volgens de geldende voorschriften in de verschillende lidstaten professioneel worden afgehandeld.

Vennootschapsrecht met betrekking tot de bouwnijverheid

Indien U bij de afhandeling van een bouwproject een tijdelijke vereniging of consortium wil creëren zijn wij graag ter uwer beschikking voor het uitwerken van de vereiste contracten daartoe.

Wij zijn ook uw partner in geval van geschillen voortvloeiend uit deze vennootschapsovereenkomsten. Bij ons bent U in de beste handen!

Aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht

Voor het stellen van vorderingen met betrekking tot waarborgen, aansprakelijkheden of schadevergoedingen bent U bij ons aan het eerste Europees adres. Dit juridisch domein is een van de kerncompetenties van alle EUCONNEX partners. Het speelt geen rol of U als ingenieur, uitvoerende bouwonderneming, verzekeraar of bouwheer optreedt: Wij hebben begrip voor uw zorgen en die van uw klanten.

Vaak moet er voor met betrekking tot garantie, aansprakelijkheid en schadevergoeding (zoals bv. in het kader van verzekeringen voor bedrijfsaansprakelijkheid of aansprakelijkheid voor vermogensschade) ook rekening worden gehouden met verzekeringstechnische aspecten. Desgewenst handelen wij de zaken in nauwe samenwerking met de betreffende verzekeringsmaatschappijen af.

Schaderegeling met/voor verzekeringen

Graag regelen wij uw belangen ook direct met uw verzekeraar. Eveneens behartigen wij de belangen van verzekeringsmaatschappijen zelve én hun verzekerden in het buitenland.

Aanbestedingsrecht

Het aanbestedingsrecht omvat alle regels en voorschriften die een openbare opdrachtgever in acht moet nemen bij de aankoop van leveringen en diensten. Wij adviseren zowel opdrachtgevers alsook bieders in functie van een rechtsconforme uitvoering van een aanbestedingsprocedure of bij de inschrijvingsprocedure voor een welbepaalde opdracht, alsook in geval van eventuele gerechtelijke procedures.

Contractenrecht

Het opstellen of verifiëren van contracten is een belangrijk onderdeel van de activiteiten van advocaten in het bouwrecht. Euconnex partners kunnen U begeleiden doorheen de specifieke bijzonderheden van het land waarin de overeenkomst dient te worden uitgevoerd.

Wij kunnen U vrijwaren van onaangename verrassingen!

Procesrecht

Wij adviseren en vertegenwoordigen U bij gerechtelijke of scheidsrechterlijke procedures, expertiseprocedures en bij alle vormen van buitengerechtelijke afhandeling van geschillen. In vele landen binnen de EU is de interventie van een advocaat verplicht voor bepaalde procedures. Wij ondersteunen U ook n.a.v. een gedwongen uitvoering van vonnissen in het binnen- en buitenland en verdedigen uw belangen ingeval van een faillissement van uw zakenpartner.

Externe deskundigen/adviesgroepen

Alle partners van het EUCONNEX netwerk zijn uitgesproken experts in hun respectieve specialisaties. Maar ook zij zijn niet alwetend. Gevoelige juridische vragen over het bouwrecht hebben vaak niet alleen betrekking op geïsoleerde juridische problemen maar ook technische vragen spelen een belangrijke rol. De betrokkenheid van externe deskundigen is vaak onvermijdbaar. De EUCONNEX partners kunnen op korte termijn contact opnemen met zulke deskundigen en met deze interdisciplinaire adviesgroepen vormen. Het spectrum van onze contacten gaat van universitaire instituten via ingenieursbureaus tot erkende gerechtsdeskundigen op de meest verschillende specialisaties.