Οι συνεργάτες/δικηγόροι του δικτύου EUCONNEX έχουν εξειδικευθεί στους ακόλουθους κλάδους δικαίου:


Οι κλάδοι δικαίου αναλυτικά:

Δίκαιο αρχιτεκτόνων και μηχανικών

Παρότι η Ευρώπη αναπτύσσεται όλο και περισσότερο, οι διατάξεις που αφορούν στην εξάσκηση επαγγέλματος στα εκάστοτε κράτη-μέλη της Ε.Ε. διαφέρουν μεταξύ τους. Εάν ως αρχιτέκτων ή ως μηχανικός επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε σε ένα κράτος-μέλος της Ε.Ε., ανοίγοντας ένα δεύτερο γραφείο, θα είμαστε κοντά σας.

Επίσης, είμαστε στο πλάι σας στην περίπτωση που ο κύριος του κατασκευαζόμενου έργου και/ή ο εντολέας του έργου, εγείρουν αξιώσεις ισχυριζόμενοι ελαττώματα κατά το σχεδιασμό και την επίβλεψη του έργου.

 

Κατασκευαστικό δίκαιο

Δεν υφίσταται ένας κοινά αποδεκτός και ενιαίος εντός της Ευρώπης ορισμός της έννοιας «κατασκευαστικό δίκαιο». Συνήθως, γίνεται διάκριση μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού κατασκευαστικού δικαίου. Εμείς παρέχουμε και στους δύο κλάδους ολοκληρωμένες νομικές συμβουλές.

Στον τομέα του κατασκευαστικού δικαίου, που αφορά σε δημόσια έργα, συμβουλεύουμε επενδυτές και υπεύθυνους για την υλοποίηση των έργων, για την απόκτηση ακινήτων και την υλοποίηση των έργων. Καλύπτουμε μάλιστα όλο το φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών, ήδη από την πρώιμη φάση υλοποίησης του έργου (Due Diligence, τη χρήση γης, τον οικοδομικό σχεδιασμό, την εξασφάλιση ακινήτων) και τη λήψη των απαραίτητων αδειών μέχρι και την αντίκρουση τυχόν ενστάσεων.

Στον τομέα του κατασκευαστικού δικαίου, που αφορά σε ιδιωτικά έργα, συντάσσουμε όλες τις απαραίτητες συμβάσεις και είμαστε κοντά σας κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου (ανέγερση κτιρίων και εργασίες εκσκαφής, κατασκευή εγκαταστάσεων και υποδομών, καθώς και έργα ενεργειακής φύσης). Διαθέτουμε πολυετή πείρα σε ό,τι αφορά την πραγμάτωση και την αντίκρουση επιγενόμενων απαιτήσεων, καθώς και σε όλα τα ζητήματα που προκύπτουν στον κατασκευαστικό τομέα.

Είμαστε σε συνεργασία με ασφαλιστικούς φορείς, των οποίων οι ασφαλισμένοι έχουν να επιλύσουν –σε κάποιο κράτος-μέλος της Ε.Ε.– ζητήματα που προκύπτουν κατά την κατασκευή έργου.

Αγοραπωλησίες ακινήτων

Εάν σε ότι αφορά την απόκτηση και τη διάθεση ακινήτων, απευθυνθείτε στους συνεργαζόμενους με την EUCONNEX δικηγόρους, να είστε βέβαιοι ότι βρίσκεστε στα καλύτερα χέρια. Η πολυετής πείρα των δικηγόρων μας διασφαλίζει ότι η αγοραπωλησία θα πραγματοποιηθεί αξιόπιστα σύμφωνα με τις ισχύουσες στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. διατάξεις. Οι δικηγόροι μας θα σας συμβουλεύσουν αρχής γενομένης από τη διενέργεια αγοράς κατοικιών και διαμερισμάτων, το στρατηγικό σχηματισμό φακέλου ακινήτων μέχρι και την υλοποίηση έργων στον τομέα των ακινήτων για επαγγελματική χρήση, καθώς και για την κατασκευή εμπορικών κέντρων κ.ά.

Εταιρικό δίκαιο σε συνδυασμό με το κατασκευαστικό δίκαιο

Σε περίπτωση που κατά την υλοποίηση ενός έργου γίνετε μέλος σε μια ομάδα εργασίας ή ομάδα πλειοδοτών και χρειαστεί η σύσταση εταιρείας, σας παρέχουμε ευχαρίστως την υποστήριξή μας στη σύναψη των απαραίτητων συμβάσεων. Το ίδιο ισχύει και με τη σύναψη συμβάσεων κοινοπραξίας. Θα είμαστε βέβαια κοντά σας, σε περίπτωση που προκύψουν οποιεσδήποτε διαφορές από τις ως άνω αναφερόμενες εταιρικές συμβάσεις.

Δίκαιο εγγύησης, ευθύνης και αποζημίωσης

Κατά την αντίκρουση ή την έγερση αξιώσεων εγγύησης ευθύνης ή αποζημίωσης είμαστε πανευρωπαϊκά το νούμερο ένα. Αυτός ο τομέας δικαίου αποτελεί και την κύρια εξειδίκευση όλων των συνεργατών της EUCONNEX. Αν είστε ο σχεδιαστής ενός έργου, η κατασκευαστική εταιρεία, η ασφαλιστική εταιρεία ή ο κύριος του έργου, τότε να είστε βέβαιοι, ότι κατανοούμε τις δικές σας έγνοιες αλλά και τις έγνοιες των πελατών σας.

Κατά την αντίκρουση ή την έγερση των ως άνω αναφερόμενων αξιώσεων χρειάζεται συχνά να ληφθούν υπόψη και θέματα που άπτονται του ασφαλιστικού δικαίου (όπως π.χ. ασφάλιση αστικής ευθύνης για την ζημία εκμετάλλευσης, ασφάλιση αστικής ευθύνης για την ζημία περιουσίας). Εαν επιθυμείτε διεκπεραιώνουμε τις υποθέσεις σε στενή συνεργασία με την εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία.

Διακανονισμός ζημιών με/για ασφαλιστικές εταιρείες

Μπορούμε να διευθετήσουμε την αντίκρουση ή την έγερση των αξιώσεων απευθείας με την ασφαλιστική σας εταιρεία. Επιπλέον, προστατεύουμε τα συμφέροντα των ασφαλιστικών εταιρειών και των ασφαλισμένων τους στο εξωτερικό και διεξάγουμε διαδικασίες αναγωγής.

Δίκαιο ανάθεσης δημοσίων έργων και δίκαιο προμηθειών

Το δίκαιο ανάθεσης δημοσίων έργων εμπεριέχει το σύνολο των διατάξεων, που το Δημόσιο ως εργοδότης ή οι καλούμενοι εργοδότες τομέων οικονομικής δραστηριότητας υποχρεούνται να τηρούν κατά την εξεύρεση προμηθειών και παροχών που απαιτούνται για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων τους. Το δίκαιο ανάθεσης δημοσίων έργων εμπεριέχει κανόνες δικαίου και διαδικαστικούς κανόνες στις εκάστοτε χώρες, στους οποίους οι πλειοδότες μπορούν να βρουν έννομη προστασία λόγω παραβίασης των διαδικαστικών κανόνων στην ως άνω αναφερόμενη απόκτηση των παροχών. Παρέχουμε συμβουλές τόσο σε εργολήπτες όσο και σε πλειοδότες κατά τη νομική διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων έργων, κατά τη συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό, καθώς και στις ενστάσεις κατά ελαττωματικών αποφάσεων ως προς τους εργολήπτες.

Συμβατικό δίκαιο

Στο κατασκευαστικό δίκαιο σημαντικό κομμάτι της δικηγορικής πρακτικής αποτελεί και η σύνταξη ή ο έλεγχος συμβολαίων. Περαιτέρω χρήζουν προσοχής οι ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας, που δεν είναι σε θέση να γνωρίζουν οι επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη δραστηριοποιηθεί στη συγκεκριμένη χώρα. Ορισμένα είδη συμβολαίων είναι σε κάποια κράτη-μέλη της Ε.Ε. συνυφασμένα με υψηλό κόστος, που όμως θα μπορούσε να αποφευχθεί, ενώ σε άλλες χώρες για την ισχύ των συμβολαίων απαιτείται η έγκριση δημόσιας υπηρεσίας. Εμείς μπορούμε να σας προστατεύσουμε από δυσάρεστες εκπλήξεις!

Δικονομικό δίκαιο

Σας συμβουλεύουμε και σας εκπροσωπούμε κατά τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων σας σε δικαστικές και διαιτητικές διαφορές, σε διαδικασίες συνδιαλλαγής, διαδικασίες πραγματογνωμοσύνης και σε όλες τις μορφές της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει για διαδικασίες επί ορισμένων επιδίκων αντικειμένων και από ένα ελάχιστο όριο επίδικης αξίας υποχρέωση παράστασης με δικηγόρο. Δίνετε προσοχή στις προθεσμίες, που σας έχουν τεθεί, προκειμένου να λάβετε θέση επί της υπόθεσης και να αποφεύγετε πρόωρες τοποθετήσεις επί επίδικων ζητημάτων, καθώς έτσι «θεραπεύεται» μία πιθανή αναρμοδιότητα. Ως εκ τούτου σας συνιστούμε σε κάθε περίπτωση μία έγκαιρη επικοινωνία με έναν τοπικό δικηγόρο της EUCONNEX. Προσφέρουμε την υποστήριξή μας και σε περιπτώσεις αναγκαστικής εκτέλεσης τελεσίδικων αποφάσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, καθώς και για την εξασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων σας σε περίπτωση χρεοκοπίας του συνεταίρου σας.

Εξωτερικοί πραγματογνώμονες/ομάδες συμβούλων

Όλοι οι συνεργάτες του δικτύου EUCONNEX έχουν εξειδικευθεί στο πεδίο αρμοδιότητάς τους. Όμως δεν μπορούν να τα γνωρίζουν όλα. Πολλά λεπτά ζητήματα του κατασκευαστικού δικαίου δεν αποτελούν απλά μεμονωμένα νομικά ζητήματα, σημαντικό ρόλο παίζουν και τεχνικά ζητήματα. Προκειμένου, λοιπόν, να εγγυηθούμε την καλύτερη δυνατή συμβουλευτική υποστήριξη, η συνεργασία με εξωτερικούς ειδικούς καθίσταται συχνά απολύτως αναγκαία. Άλλωστε, μόνο τότε μπορεί να παρασχεθεί και μία θεμελιωμένη σε επιστημονική βάση εκτίμηση των πιθανοτήτων επιτυχίας σας. Οι συνεργάτες της EUCONNEX μπορούν σε σύντομο χρονικό διάστημα να έρθουν σε επαφή με κατάλληλους ειδικούς και να συγκροτήσουν με αυτούς διεπιστημονικές συμβουλευτικές ομάδες. Το εύρος των επαφών μας εκτείνεται από πανεπιστημιακά ινστιτούτα και γραφεία πολιτικών μηχανικών μέχρι και σε διπλωματούχους εμπειρογνώμονες διαφορετικών κλάδων.